Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Man kan lätt förirra sig i olika tankefossil.

Kartago och inte Rom gick under?

Varför fick Baal och Molok, Satan, Den Behornade, Loke mfl dåligt rykte?

De är gudar vars folk besegrades, de kom att förknippas med kaos och social undergång. De besegrade folkets gud gjordes om, kallades Den Onde.

Moderna ideologier som förknippas med kaos och undergång och fossiliserats är kommunism och fascism.

Det ingår i alla folks religiösa myter, att se sig själva som ”människorna”, och de rivaliserande folken som ”icke människor”, närmare djuren.

Minns till och med från min uppväxt, det förtal som pågick mellan byarna i Dalarna ännu på femtiotalet. Man härmade groteskt (förvriden mun, rullande ögon) De Andras bydialekt, o ansåg männen där för idioter, slogs om kvinnorna, på dansbanan etc

Den sortens mytbildning är kvarlevande uttryck för tidigare konkurrenssituationer som ändras efter hand som modernisering, upplysning fortskrider.

Givetvis är det av intresse att både känna till Talmuds nidbild av gojim, som den kristna antisemitismen.
Vad som avgjort graden av förföljelse är att kristendomen blev imperiegrundande för ”Västvärlden”.

Att vi har ofrånkomligen en stark ingrediens av det judiska, kan man se i alla våra judiska namn, genom Gamla Testamentet som överensstämmer med Torah, alla referenser till bibeln i vår dikt och berättarkonst.

Den judiska religionen utgör ”den ursprungliga firman”, vi med korset ➕ (och månskäran🌙) är Utbrytarna, uppstickarna.
Man skulle kunna kalla oss judar 2.0.

Efter 1900 o WW2 är en liten davidstjärna ✡️planterad mitt i korset.

Poängen är att vi själva, under historien, också sett oss som ”utvalda” av den Allsmäktige. (”Vår Gud är oss en Väldig Borg, osv). Men i motsats till judarna, lyckats integrera hela Västvärlden i vårt tankesätt.
Rom kristnades.

Korset segrade.

Efter Upplysningen är det ”civilisationen”, och ”demokratin” (den Fria Världen etc) som vi anser utgöra grunden för allas vår utvaldhet.

Det man mest kan beundra i den judiskt kristna etiken är inte utvaldheten, utan tio Guds bud,

magnifika talesätt som att se bjälken i sitt eget öga (istället för grandet i broderns).
Love thy enemies.
Vända andra kinden till. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni göra för dem.

Men detta verkar i sekulariseringens tid sorgligt bortglömt?

/ Stöd mitt oberoende tänkande!

PayPal Me 🛑

In the magazine ”Arena av Idag” 19 September, the author #Maria_Küchen makes an effort to place Jordan Peterson among the fascists.

Long Story, short:

She performs some of her own arguments regarding JP’s ”Maps of Meaning” – a rather insinuating discourse, without accounting for the evolutionary research on which Jordan Peterson has based himself.

She attacks JP’s weak point, his delight in Carl Jung’s psychoanalytically founded theories. In these sections she has scored. (There are some superficial similarities with fascism here. But to point it out, brings little satisfaction).

Through the constellation of postmodernism / Marxism / Feminism, they themselves have had a position of power in behavioral science and humanities – affecting the Swedish policies.

Jordan Peterson now, is lambasting their ”old school”.

Those who long time have held power are allways weakened in their capacity to argue – ( not being criticised for decades!).

Maria Küchen makes the mistake of dismissing the whole internet phenomenon (= JP became known & debated via Youtube, pods) as ”suspicious seduction”, non-scientific.

Thus, primarily TEXTS would be worthy bearer of scientific truth. That JP (like Hitler) might seduce the ignorant masses by personal charm.

Rather, the Internets media, has become part of university and education. Impact growing rapidly.

Discussing dominance hierarchies in nature and in the society, Maria Küchen wants to put JP back, among the postmodernists – he seems to relativize his own claims.

Dominance Hierarchies are both the foundation for all living beings ( creating ”stable orders”) but also causing unavoidable chaos (when dissolved).

There is for sure also an element of seduction in JP’s discourse (as with Marx, Hitler, Freud etc.).

But one should rather see him as an agitator for caution and dialogue in present time.

”Do NOT experiment politically with biogical fundaments, such as gender”.

”Do NOT try to smash the existing order (reform it gently!)”

What we call ”truth” in common speech, emerges first as a blasphemy.
Then it is silenced (not appropriate to talk about)
In the end it will be accepted.
(At which point, we act as if we had always had possessed the new convictions).

http://www.dagensarena.se/essa/jordan-peterson-sanningssagare-eller-falsk-profet/

Paypal Me! 💗

I ”Dagens Arena” 19 Sept, anstränger sig författaren Maria Küchen att sortera in Jordan Peterson i fascistfacket.

Long Story, short:

Hon genomför en del egna resonemang angående JP:s ”Maps of Meaning”, resonemang som ter sig insinuanta (JP=fascist) utan att riktigt ta sig an den evolutionsforskning som Jordan Peterson bygger på.

Till att börja med angriper hon JP:s svaga punkt, hans förtjusning i Carl Jungs psykoanalytiskt lagda teorier. I detta avsnitt har hon poäng. Det finns ytlig likhet med tankesätt inom fascism. Men, att bara peka på det, räcker inte långt.

Jag kan allmänt förstå att Jordan Peterson väcker olust bland vänsterakademiker. Han utmanar deras fundament inom universitetsvärlden.

Genom postmodernism/marxism/feminism har de haft makt, inom beteendevetenskap och humaniora – vilket speglats i politiken. Jordan Peterson angriper nu ”den gamla skolan”.

De som länge haft makt, försvagas i argumentation – de har länge stått över kritik.

Maria Küchen gör misstaget att avfärda internet-fenomenet (= JP blev känd, debatterade via Youtube, poddar ) som ”misstänkt suggestion”.

Alltså, att främst TEXT skulle vara bärare av vetenskaplig sanning. Att JP (liksom Hitler) förför den okunniga massan, genom personlig charm?

Snarare har ju Internet, dess muntliga, visuella medier blivit en del av universitet och utbildning. Dess betydelse växande.

När det gäller JP:s diskussion av dominanshierarkier i naturen och i samhället, bränner det till.

I det fallet vill Maria Küchen sortera tillbaka JP bland postmodernisterna – eftersom han genom motsägelse verkar relativisera egna påståenden.

Men dominanshierarkier är både grund för allt levande (dvs skapar ”ordning”) men orsakar också kaos (när de rivs ner).

Det finns onekligen ett inslag av agitation hos JP (liksom hos Marx, Hitler, Billy Graham, Dr Phil mfl 😎).

Jag ser honom dock som en agitator för försiktighet och dialog i den här tiden.

”Experimentera inte med biogiska fundamenta, som genus och kön”.

”Försök inte krossa den bestående ordningen (men reformera den humant) ”.

Det vi kallar ”sanning” i vanligt tal, dyker först upp som en Hädelse. (En gammal iakttagelse).
Först tigs den ihjäl (olämpligt att prata om).
Till slut blir den accepterad!
Då uppträder vi som om vi alltid hade tänkt precis så.

http://www.dagensarena.se/essa/jordan-peterson-sanningssagare-eller-falsk-profet/

(lite Moola, alltid välkommet):

PayPal Me 🙄

Om Horace Engdahl

Lyssnade på Horace Engdahl, den sista Grisen igen.
(Alltså nu – efter Metoo-kampanjen,
efter Benny Fredrikssons självmord,
och efter konflikten i Akademin.)

Boken är som en lång dikt, gåtfull, smärtsam, komisk.

Märkligt hur synsk han verkar.
Som att han, i stora drag ser vad som ska hända.
Att han (vi, alla levande) kommer att krossas, dö, som av skilsmässa. Av “obehövlighet”, av åldrande.
Det finns samtidigt en uppstudsighet som hos en irrlärig profet. Man gapskrattar åt han försåtliga hån mot sina “fiender” (feminister, de frasradikala, de slösaktiga, de politiskt korrekta).
Mot skvallret och intrigerna har han klassikerna och naturvetenskapen – en kunskap om mänsklighetens kapacitet för grymhet och hyckleri, också om det storslagna i vår kamp för att fortsätta leva.
Mitt tips är att hans mästerstycke av aforismer och satir blir ihågkommet långt efter att den nuvarande ideologiska epoken gått i graven. ☺

PayPal Me 🛑😏

Horace Engdahl

Jag lyssnar på Hans Roslings, ”Hur jag kom att förstå Världen”. Han dog i cancer vid 70. Biografin är enkel, gripande. Påminner i attityd om Lasse Berg. Samma sorts utveckling , från fattig social bakgrund, över studentradikalism, långa resor i Asien och Afrika, till ett förvärv av en ovanlig, dialogisk förmåga – ett stort berättande om ”världen”, ”Afrika” , ”mänskligheten”. Marianne Greenwood, Göran Hägg och andra ingår i den här rätt svenska kategorin. Och förstås, Henning Mankell. Det finns antagligen fler som jag ännu inte känner till. De tog över från Sten Bergman, Bengt Danielsson, Jan Myrdal..

PayPal Me 🛑🤓

The Kindly Ones

Thinking about the Second World war, people tend to have simplistic explanations, ”the germans were special, they were authoritarians”,”their leader was mentally ill and led them to hell”. ”They hated the jews”, etc.

That’s why it’s interesting to read The Kindly Ones, novel by Jonathan Littell, who shows how ”normal”, and intellecually ”convincing” WAR and MASS KILLING was at that time.
The real pitfalls weren’t the sick hatred, but the seductive and wellmeaning idealism of war. The protagonist, Max Aue, is from the start of the war, a humanist, cultured and enthusiastic about the German mission.
Jonathan Littell shows how GREAT National socialism and COMMUNISM sounded in the beginning. Hundreds of thousands of people believed in the glory of violent, military action.
So! read the Kindly Ones closely, and take warning!
The same thing is happening again.
The key concpepts are somewhat different today But ”we” – hundreds of thousands in the Western World – have started to believe in ”the Just Cause of War”.
This time the nations have nuclear weapons, enough to destroy the planet.
Not a single soul could imagine the catastrophies of the First and the Second Worldwar (80 million dead).
SO , WHAT WILL HAPPEN THIS TIME?

(Money make the world go round, so..):

PayPal Me! 🛑💗🤓

Mänsklighetens hopp

Krigets första offer är som alla vet sanningen. Därför kommer här en liten hjälpreda för er som vill hålla reda på och utvärdera nyhetsrapporteringen.

Saker som våra nyhetsbyråer publicerar är nyheter. Saker som fienden publicerar är False News.

Subjektiva beskrivninar av våra reportrar är ögonvittnesskildringar. Subjektiva analyser från fienden är ryktesspridning.

Vi gör analyser, de kör med sin propaganda.

De har trollfabriker, vi har informationcentraler.

Vi redogör för fakta, de sprider halvsanningar och lögner

Det här gäller tills vidare. Dvs tills kriget är slut. Därefter är det den vinnande sidans version som gäller.

Dalai Lama är beroende av en stormakt, men säger likväl den nakna sanningen just när det gäller vad ”krig” egentligen är… 😎