Feeds:
Inlägg
Kommentarer

 

Screenshot_20190329-212645_GoogleRomulus och Remus diades av en varginna – inte av ett får, eller av en hind. Så grundade de också ROMARRIKET. (De skulle också ha kunnat matats av en falk, en örn).

Själv vill jag vara som ett lejon, en tiger, en varg, en björn, en haj.

Vad gäller växtriket associerar jag mig med en Ek, en Lind – ett stort träd, eller en ros, en lilja ( inte en målla, inte en fibbla, inte med malört, grodblad, svamp eller tång).

Det finns en hierarki i växt och djurvärlden.

En giraff eller struts är för ovanliga.

Man vill smälta in i flocken, som en mindre konung.

Undvika offer rollen. Hellre då en smidig Predator som kastar sig över bytet.

En apa eller gris är tveksamt (vissa mindre tilltalande sidor).

Inte heller krokodil eller kamel.

Nej, styrka och skönhet, i kombination.

Köper gärna kläder, varumärken som associerar till en haj, till FBI, US Army, Air Force, eller något med maffian.

Ingen vill vara som en mygga, en loppa, en mask, en parasitstekel eller ett ogräs. Fast man kanske känner sig sådan. ☺

Evolution:
Koppargyllene Bramin Mal.
Dess Mönster liknar ett uggleansikte; avskräcker fåglar från att ta den.
(man överlever alltså bättre, om man har likhet med den predator som brukar sluka ens egna predatorer.
Jfr ”respekt”, kepsar med ”FBI” på, getingmönster, bilar som påminner om stridsvagnar med mera.

Framför allt jämför med begreppen ”Mutual Assured Destruction” och ”First Strike Capability”, när det gäller militären.
Daniel Ellsberg

Det finns ju en sorts banal idioti i detta, när EN art, ”människan”, 1945 uppnår en förmåga att totalt utplåna sig själv, i sin ”tävling” för överlevnad.  Evolution i 500 miljoner år,  allt kan vara över på en ”kafferast” .

Är vi tillräckligt smarta för att genomskåda det, eller kommer vi att försvinna, i ett svampmoln? ) 😎

20190331_111053

 

 

Jag tror flertalet i Sverige har svårt att förstå hur ”respektabel” nationalsocialismen verkade vara sedd från vår horisont före 1945. Genom tidsavståndet läser vi av den som ”ond”, ”grotesk”, ”orimlig” – så såg det inte ut då!
När Tyskland gick igenom sin metamorfos från en demokrati med Europas starkaste vänster, till en militariserad diktatur skedde det med små steg, i det stora hela (och trots våldet) på demokratisk väg.En väsentlig sak i det här förvandlingsnumret var anti-intellektualismen – att en generation av intellektuella (läkare, jurister, arkitekter, redaktörer etc) valde att bortse från uppdraget att kritisera makten. De accepterade istället ett inslag av bedräglighet och våld. Man började se det senare som nödvändigt, för att skapa lag och ordning.

Speciellt tydligt blev konformismen och förnekande av vad som hände, i ett litet land, som på avstånd beundrade det Stora Kulturlandet (som Tyskland benämndes på den tiden).

Det var inte många personer i Sverige som stod upp i offentligheten och kritiserade nationalsocialismen före 1943 (slaget vid Stalingrad). De som gjorde det (Anton Selander, Torgny Segerstedt, Ture Nerman) hutades åt, hindrades eller förföljdes.

På ett antikvariat kom jag över en samling av tidskriften Tidsrevyn, en nazistisk tidskrift som gavs ut på svenska. Det slående är vilken klass de svenska nazisterna hade på sin propaganda. Det märks ingenting av de hätska utfall som vi i efterhand vant oss vid i skildringarna av nazismen.

Stilen, sättet att skriva, grundvärderingarna, liknar de gängse i Sverige på den tiden.
Min poäng är att övergången från demokrati och fred, till militarisering och fascism sker genom en hegemonisk process. Viktiga delar av de etablerade intellektuella överger sin tidigare position, ansluter sig i tysthet till ett ”nytt perspektiv”.
Det är inte de ”extrema” (järnrörsförsedda) som går i spetsen för den här förvandlingen, utan snarare typen Albert Speer. De med god ställning och god bildning, som tror sig ha något att vinna på konformitet.
Det som skrämmer idag är oviljan att se och granska förändringarna i USA – t.ex. införandet av NDAA-lagen och Patriot-lagen, accepterandet av tortyr, accepterande av Israels övervåld mot palestinierna. Det finns ett stillatigande inför vårt eget, det vill säga Västvärldens angreppskrig och subversion i Mellanöstern och Afrika.Det som skrämmer är den i grunden falska självbild som vuxit fram i media – som pekar ut ett militärt hot mot Väst från muslimska länder som Iran, Syrien (tidigare Irak, Libanon, Afghanistan). Länder som skapats, eller vars gränser dragits, genom kolonialmakterna (Europeiska nationer). Länder som inte utgjort något hot sen 1600-talet (belägringen av Wien). Eller ”hotet från Ryssland”, som inte bekrigat Sverige på 200 år, och som är inringat av en mångfaldigt starkare militärmakt, NATO.
Den militära doktrinen (USAs) är att länder, underlägsna våra egna måste angripas i förebyggande syfte, för vår säkerhet.
Extrema grupper till höger rör sig i stort sett i takt med den här massmediala ortodoxin – hyllar USAs och Israels militarism. De underblåser fientlighet mot människor som flyr från krigen i Mellanöstern och Afrika – där också Sverige numera är inblandat.
Som jag ser det har SD i grunden inte bemötts av förnuftsargument, utan snarare med försmädlighet, försök att skandalisera personer. Samma irrationella tendens märktes när Breiviks förklarades vara psykiskt sjuk.
Ointresset i Sverige för viktiga lagförändringarna i USA (NDAA, Patriot Act) ter sig olycksbådande. Finns det överhuvudtaget några ”kättare” som kan förmedla kritisk självinsikt i svenska massmedia? Få undantag: Åsa Lindeborg, Maj Wechselman, Dror Feiler, Mattias Gardell, Jan Guillou, Donald Boström en handfull oberoende – ofta attackerade som Putin-kramare, ”antisemiter”, ”konspirationsteoretiker”.
I det anglosachsiska språkområdet, är oppositionen mot militarism starkare. Många flera röster, vilket märks främst på internet. (1)
Wikileaks till exempel.
(Jfr det svenska mediedrevet mot Julian Assange)
Om de nuvarande konflikterna leder till världskrig, kommer det att bli en förödelse långt värre än Andra Världskrigets.

_________________________________________________
(1)
Kanadensiska Global Research.
Truthout
Information Clearinghouse
(=Läsarfinansierade medier).
Democracy Now (Amy Goodman).

För en uppblomstring av humanismen…

(som motvikt till den starka nyliberala, konservativa trenden…)

Här presenteras idéerna, via Youtube Pod..

The Patterning Instinct,

(en ”tegelsten” på över 500 sidor)

Lent säger (om jag komprimerar) att det mest grundläggande hos mänskligheten är instinkten att urskilja mönster i en kaotisk verklighet.
Man ser det tex hos små barn, när de först hör föräldrarnas språkljud o så småningom urskiljer meningar, betydelser.
Tidigt kan de skilja ut det språk föräldrarna använder, och reagerar inte lika mycket på främmande språk.
Vad han lägger fram är en kulturhistorisk undersökning över mänsklighetens olika försök att hitta mönster och betydelser i allt ”det okända” hon befinner sig i.
Till exempel drar han fram att ursprungsfolkens myter som visar att vårt släkte (jägare samlare-stadiet) tidigt uppfattade sig som i ett nära förhållande till naturen, till bytesdjur, naturkrafter.
Och att de eftersträvade att befinna sig i en harmonisk relation till denna natur, som de levde genom.
Sen utvecklas dessa tidiga versioner så småningom till alltmer avancerade religiösa, filosofiska föreställningar av den typ vi har idag. Bland annat den kristna metaforen, att naturen är något otyglat, syndigt som ska erövras och förädlas av den kristna människan.
Varje ny generation föds in i ”instinktivt härledda” mönster, och tvingas förstås ta mycket för givet. En hel del är felaktigt, missförstånd, fördomar, övertro osv.
När en kultur instinktivt skapar ett mönster, görs ett urval av detaljer, de ramas in av tidigare berättelser – på liknande sätt utesluts av nödvändighet en massa detaljer.
Jeremy Lent menar också att vi, i den moderna kulturens uppfattning av evolutionen, lägger för stor tonvikt på den själviska kampen för tillvaron, att det också existerar samverkan / samarbete om man så vill, i naturen. (Evolutionsteorin i sin vulgariserade version betonar främst själviskheten). Organismerna tenderar att uppfattas som, och reduceras till ”maskiner” (Jfr Richard Dawkins, Den Blinde Urmakaren).
Kulturella mönster som bygger på reduktionistisk analys har dock resulterat i teknologi som gett upphov till epokgörande framsteg. Den industriella revolutionen. Informationsåldern.
Problem uppstår för moderna samhällen när man i dem fokuserar helt på och ”religiöst tror på” den reduktionistiska bilden.
Vi behöver , enligt Jeremy Lent, hålla i minnet och fokusera på den enorma komplexitet som världen och livet tycks bestå av. ”Naturen som våra Föräldrar” – en metafor som karaktäriserade jägare/samlar kulturer.
Som alternativ betonar han den flytande interaktivitet, det samspel mellan delar, organismer som alltmer studeras inom ekologin.
Vad jag själv uppskattar i Lents framställning är att han avvisar tanken att det främst är det egoistiska vinstintresset som driver fram mänsklighetens utveckling.
Tex drar han fram hur länge slaveriet ansågs som normalt, och nödvändigt för affärerna.
Oppositionen mot detta kom från enstaka individers vars känslor och tankar motsatte sig det dominerande tänkesättet.
Alltså, kan man säga att en av Jeremy Lents poänger är att han vill framhäva intelligens och kunskap (i djupare mening) är de avgörande ingredienser som humaniserar, civiliserar mänskligheten.
Jag har nu läst hela hans bok – finner att den delvis formar sig till en ”grön” kritik av kapitalismen.

Bitvis också en filosofisk vision, som bygger på ett stort spektrum av nya kunskaper inom biologi, religionshistoria, lingvistik, filosofi med mera.

PayPalMe 🛑

Den ultimata boken om Palmemordet…

(När man läst hela, förstår man  varför det varit tyst om den, trots den höga kvalitén )

Författarna lyckas förklara ett större sammanhang genom vilket den tidens ”förenade Säkerhetstjänster”  förmådde sänka flera socialdemokratiska regeringar i världen, före mordet på Palme.

Det gällde falska beskyllningar mot Willy Brandt i Tyskland, Wilson i UK, och Whitlam i Australien.

Palme var sannolikt ”en i raden” som angreps. 

Man förstår av ”Inuti Labyrinten” vilken formidabel, oåtkomlig makt som döljer sig sig bakom begreppet ”säkerhetstjänst”. 

Dessa icke valda organisationer i Väst samverkar inbördes, och samarbetar ibland med  grupper på högerkanten som är i stånd att utföra lönnmord,  falskflaggade attentat – dåd som knappast tillåts att granskas av parlamentariker – isåfall på ett sätt, som bortser från motsägelser och  graverande omständigheter).

Inuti Labyrinten är logiskt betvingande, genom detaljgranskning av tidslinjen kring mordet. Förloppet är noggrant återgivet,  laddat med sardonisk humor. 

Man lär sig en hel del om varför det går så trögt med  ”fred och sociala reformer” i demokratierna. 

Enda nackdelen med Poutiainens stil är väl att det hinner blir en hel del omtagningar.

En lust att spika fast vissa centrala fakta.

Förmodligen är det ”nyttigt”. Till hjälp för minnet. 

Båda de (två) ”ensamma galningarna” (först ”Trettiotreåringen” sen Christer Pettersson)  visade  sig ju ha  fullgoda alibin – men Hans Holmer ansträngde sig likväl, in i det sista, att ordna  ett justitiemord.

Han intrigerade  bort åklagaren, KG Svensson, som ingripit mot de grova manipulationer som polisen använt vid vittnesförhören med trettiotreåringen. 

Vid ett lönnmord på nyckelpersoner finns det sällan egentliga bevis,  fysiska objekt, DNA som kan bindas till mördaren/mördarna.

Däremot kan man säga att ”indicierna” så småningom ”hopar sig”, genom att det kommer fram alltfler motsägande fakta, och dessutom, att det blir allt tydligare vilka krafter som tjänat på mordet.

Potihainens ger en intressant orientering gentemot  Säkerhetstjänsterna.

Man får bevis för att det pågick en offensiv från extremhöger-kretsar i början på åttiotalet, som till sist gav utrymme för den nyliberala vågens genomslag (Reagan, Thatcher).

Falska anklagelser för spioneri och korruption riktades mot och fällde såväl Whitlam (Australien) , Wilson (UK) , Willy BRANDT (Västtyskland).

Palme hade också varit utsatt för en liknande förtalskampanj, men var antagligen för populär – (kanske inte i Sverige, men internationellt). 

Han ansågs ha visat oförlåtlig ”illojalitet” mot den Västliga maktsfären när han demonstrerade tillsammans med Nordvietnams ambassadör (Nord vietnam och FNL som hade stöd av Sovjetunionen, i segern över USA).
Här finns ”Inuti Labyrinten”, på Bokus

PayPal Me 🛑

Lyssnat på den som ljudbok.
Det jag uppskattar är ”fliten och översikten” vad gäller konspirationsteorier.
Samtidigt blir det en sorts ”ytlig överlägsenhet” i stilen som till slut tröttar. Det lätt genomskådade målet är att dra löje över en omfattande, väldigt skiftande genre.
Jag önskar att Kent hade stannat upp och fördjupat vissa frågeställningar. Till exempel kring 911.
För vad är syftet med konspirationer?
I vilka sammanhang har det fungerat nästan alltför bra, för att ändra historiens förlopp?

Istället ger Kent bilden av att praktiskt taget allt tänkande kring vad som eventuellt kan vara konspiration, åstadkoms av obalanserade fanatiker, paranoiker, folk utan realistiskt omdöme.

Det här ansluter till mainstream-uppfattningen, att allmänheten idag bör avfärda det mesta som diskuteras utanför den stora arenan, typ Dagens Nyheter, SRTV, SVD och så vidare.
I just den här avseendet blir Kents stora resumé av konspirationsteorier visserligen imponerande som en sorts maratonlöpning, men också sövande, långtråkig. Det finns inga höjdpunkter, det sker ingen egentlig bevisföring.

Författaren tycks ha övertygelsen att föremålen för analysen i grunden är så orimliga, löjeväckande att allt ligger i öppen dager.
Verkar som om Kent saknar kunskaper om krigshistoria, – vad som dokumenterat varit falskflaggade aktioner byggda på konspiration.
Med en mindre tvärsäker utgångspunkt hade boken definitivt vunnit i värde.

PayPalMe

”Vi, de Goda” mot ”dem, de Onda”.
Den ”Fria världen” mot ”de Tyska Hunnerna”
Den Fria Världen mot Den Röda Faran,
Mot Den Gula Faran,
Den Fria Världen mot ”Ny Hitler med massförstörelsevapen”..
Att INTE förstå detta, o dess konsekvenser är lika korkat som att vägra förstå vad som händer när man ”rör om i en myrstack”.
Ända sen kolonialkrigen på 1800-talet har ”fientligheten för krig” byggts upp på sekulariserad propaganda.
Vi, De Goda, har alltid och allestädes en ”Nödvändig civiliserande uppgift” mot de primitiva mörkmännen, hunnerna, judebolsjevikerna, kommunisterna osv.
Just nu är vi förstås igång, att ”civilisera” Mellanöstern, samtidigt som vi (fattas bara ) blir ”invaderade” av muslimska flyktingar samt lycksökare… undergrävda av Det Muslimska Brödraskapet, Mehmet Kaplan mfl 😎
(fråga, vad skulle hända om man bombade, dödade två miljoner människor i europeiska länder, förstörde infrastruktur, hjälpte fram de värsta quisslingarna till ledande ställning?
Givetvis skulle vi själva ta en sådan bagatell ”med knusende ro”, ”tåla alltsammans”, ta emot ”hjälp på plats” osv? Ingen oro, flykt eller motståndsrörelse hos oss vore väl tänkbar ? ) 🤔

Religionerna är intellektuella förlagor till de POLITISKA Ideologierna. Alltså, prototyper för ”binärt tänkande” – ett tänkande vars bärande motiv är en dualistisk föreställning om ”ont/gott”.

Det är (efter Hiroshima Nagasaki) att betrakta som en ”byfånemodell” ( sett från perspektiv av ”fredsopinion”, ”artens ÖVERLEVNAD” ).
– binärt tänkande utgör motsatsen till vetenskaplig analys.
Den senare bygger på vad som logiskt och empiriskt är BEVISABART. Attityden är av medvetet odlad osäkerhet, uthållig skepticism.
Många till höger förstår det här på ett elementärt sätt när det gäller missionerande marxism/feminism/nazism, men torskar på samtidens egen stora konspirations-variant – det sk ”Kriget mot Terrorismen”.
Bondfångeriet för krig börjar med:
”Vi, de Goda” mot ”dem, de Onda”
Västvärldens kristna civilisation mot de gudlösa judebolsjevikiska svinen. (Hitler).
Den ”Fria världen” mot ”de Tyska Hunnerna” (Churchill)
De Socialistiska länderna mot Den Aggressiva, kapitalistiska Imperialismen! (Stalin)
Den Fria Världen mot Den Röda Faran,
Samt mot Den Gula Faran,
De Blå Myrorna (icke att förglömma).
Den Fria Världen mot ”Ny Hitler med massförstörelsevapen”..
Det Västerländska Demokratiska Samfundet, mot den Islamska Terrorismen.
Den Västliga Demokraturen mot den Östliga Demokraturen (= NATO mot ”Ryssen”)
binärt tänkande.
Binärt tänkande.

Hemmalaget mot Bortalaget (men utrustade med kärnvapen! splitterbomber, biologiska vapen..)

Jo det existerar så klart onda avsikter, konspiration (speciellt inför militära angrepp).
Men evolutionen av kultur, teknik, ekonomi bygger i huvudsak på vetenskap, omfattande pragmatism, efterhärmning av framgång, att på nytt möta tillfälligheternas spel. Man skulle också kunna uttrycka det så att evolutionen har fördelat egenskaper, som vi anser ”onda” respektive ”goda”, på ett relativt jämnt sätt.
Den Neolitiska Byfåne-modellen (som religioner o ideologier tar i bruk) bygger på att allt som tycks gå den egna ”byhålan” emot, beror på De Andras avsiktliga Ondska.
Och allt som den egna sidan lyckas med, är en triumf för den egna ledarnas godhet och beundransvärda visdom.
Vad vi måste företräda är det enda möjliga säkerhetstänkandet: skepsis – alltså ny ”opinionsbildning”.
Om det har någon inverkan på den kompakta stupiditet vi fn lever under, återstår att se.

PayPalMe

Dikter 2

FERN HILL; Dylan Thomas

Nu när jag var ung och fri under äppelgrenar kring det trallande huset och lycklig som gräset var grönt, natten över dälden stjärnströdd och tiden lät mig hojta och klättra gyllene i hans ögons glansdagar, ärad bland skrindor var jag furste av äppelstäder och det var en sång då jag värdigt lät träden och löven tåga med råg och tusenskönor fram längs floder av fallfruktsljus.

Och när jag var grön och sorglös, ryktbar bland ladorna kring den lyckliga liden och sjungande som gården var hem i solen som bara en gång är ung och tiden lät mig leka och vara gyllene i hans tillgångars barmhärtighet, grön och gyllene var jag jägare och herde, kalvarna sjöng till mitt horn, rävar på höjderna gav skall och kallt och sabbaten ringde sakta i de heliga flodernas stenar.

Att springa hela solen lång, det var luft, det var härligt, melodier från skorstenar, slåttervallar höga som huset, det var luft, lek och vågor och eld grön som gräs Om natten och under enkla stjärnor när jag red mig till sömns bar ugglor iväg med gården, salig bland stallar hörde jag hela månen lång nattskärrorna flyga bort med hövolmar och hästarna ljunga in i mörkret.

Att sedan vakna och gården återvänd som en vandrare silvrig av dagg och med tuppen på axeln: allting glittrade, jorden var Adam och orörd, himlen åter samlad, och solen mognade rund just denna dag. Så måste det ha varit när det enkla ljuset föddes vid den första kretsande boplatsen med förtrollade hästar vandrande varma ut ur det gnäggande gröna stallet bort över lovsångens ängar.

Och ärad bland rävar och fasaner vid det glada huset under nygjorda moln och lycklig som hjärtat var liv, i solen född gång på gång sprang jag mina tanklösa vägar mina önskningar banade sig genom det hushöga höet och aldrig bekymrade mig i mina himmelsblå näringar att tiden i sin växelringning endast medger så litet och så tidig sång innan barnen gröna och gyllene följer honom ut ur nåden,

aldrig bekymrade mig dessa lammvita dagar att tiden skulle ta mig vid skuggan av min hand upp till det svalvimlande loftet i skenet av månen som alltid stiger, ej heller att jag skulle höra honom fly med de höga ängarna när jag red mig till sömns och vakna med gården för alltid flyktad från ett barnlöst land. Å när jag var ung och fri i hans tillgångars barmhärtighet och tiden höll mig grön och döende fast jag sjöng i mina kedjor som ett hav.

Väg 153; Ingela Strandberg

Jag längtar att likt ett våldsamt skyfall få rinna längs din asfaltshud, bort, bort, få följa dina kurvor förbi skogarna, få ligga dallrande i timmerbilarnas kåddoftande möten, få sugas in i dina vita streck och uppgå i färdandet.

Längtan bort, o väg, du vet! Du hör långtradarnas sång om morronen, bromssuckarnas utdragna rop i frostluften. Du ser ostfrallan och kaffet på motellet, där en nyskild kvinna med stora bröst klirrar med porslinet och där semlorna svettas under glas i sina pösiga gräddblusar.

Som jag längtar till värmen där, till morronkaffet och skratten, till svordomarna och resan vidare! Som jag längtar till truckdriverns händer, en kyss, en enda, mellan vehiklarnas tystnad, där granskogen ännu andas i lasten, där de tämjda bilarna från Södertälje ännu drömmer om sina ofödda farter!

O, väg 153, en natt ska jag gå ut och lyfta dig upp ur landskapet och rista dig som en trasmatta i glädje över dina sträckors möjligheter!