Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#antifeminism’

Kulturella och tekniska innovationer konkurrerar genom sin funktionalitet för släkten, stammen, nationen.

Med funktionalitet  menas förmåga att skapa tillräckliga resurser, sammanhållning och stridbarhet. 

Konkurrens genom kopiering, härmning finns både inom den egna gruppen och  mellan främmande grupper — tex genom deras handel och  väpnade konkurrens. 

Konkurrens inbördes och utåt gäller också för system av tankar och symboler (tex  religioner, ideologier). 
En samlande benämning är ”kulturell evolution”, ”kultur-evolutionär förändring” . 

I sammanhanget  kan vi också nämna ”kultur-evolutionär arvsföljd” – att en viss  uppfinning bygger vidare på tidigare uppfinningar genom kopiering och överträffande. (Exempel, pilbåge utvecklas till armborst. Armborst till gevär, gevär till kanon, missil. Eller att en vagn med fyra hjul som dras av en häst, senare kombineras med en motor till en bil, till ett tåg osv )

Något likartat gäller för övergripande system som religioner. Avgudadyrkan (med ett galleri av intrigerande gudar) trumfas över av en allsmäktig gud med helgon, dvs av monoteism (de abrahamitiska religionerna judendom/kristendom/Islam). 

Genom renässans och upplysning införlivar religionerna filosofi och vetenskapsteori och blir sekulariserade. Utvecklas vidare till politiska ideologier – som inom sig fortfarande rymmer religionernas intolerans mot ”icke-troende”, ”vildarna”, ”de som icke hava lagen”, ”som icke skådat ljuset”,”som saknar civilisation”. (”Fritz” , ”Bosch”, ”Poofters” , ”Gooks”, ”Niggers” osv)

Vad gäller feminismen bör den ses som en kulturevolutionär succession från matriarkaten. Den frigör den kvinnliga befolkningen i Väst, genom reformer (rösträtt, aborträtt, födelsekontroll, sexualupplysning, rätt till utbildning, daghem, förskolor). 

När reformerna är genomförda omvandlas feminismen i Sverige till en statsideologi för karriärintressen och söndring av folkmakten. 

En version av matriarkat har alltid existerat inom patriarkatet i form av Maria Guds Moder, drottningarna, divorna osv. Det vill säga makteliten har använt  de kvinnliga attributen som komplement i sin maktutövning.

Vad som kan studeras mer (med fredsrörelse i sikte) är det komplementära förhållandet mellan män och kvinnor  i parförhållanden, i samhället i stort. Hur variationerna i manliga, kvinnliga egenskaper gynnat/missgynnat ekonomi, livsföring, socialisering. 

Doktrinen att kön är socialt konstruerat (= kan ”byggas om genom politik” etc) leder till ett sökande efter konflikt (moraliserande klander) alternativt till förvirrat sökande efter rätt identitet. Skillnader mellan könen är också biologiskt grundat, vilket måste kunna hävdas som en självklarhet.


En utgångspunkt för ny forskning kan vara att gå igenom skildringen av äktenskap och familj i den klassiska litteraturen, via könsidentitet värdera,  urskilja, karaktäristiska mönster som förekommit.

Något liknande kan också utföras med utgångspunkt från moderna familjer, med sociologiska, psykologiska metoder.

Read Full Post »

Vad är egentligen Pride?
En utveckling av en friare, fredligare humanitet – eller/och, en upplösning av den vitala identiteten för ”kön”.
( enligt somliga ledande till ”Västvärldens undergång” mm 🤓)

Pride Stockholm Sweden

Min egen tanke är att samhällskritiska folkrörelser ibland når sina mål, dvs lagarna ändras, rättigheter utökas. Det sker en modernisering.

Vid den tidpunkten kan ”rörelsen” flyta samman med staten och bli mainstream.
Som exempel, den tidiga kristendomen (trosviss, kämpande, utsatt för förföljelse) som efter 300 år övergår till institutionell religion för Romarriket, involverad med makten, med inkvisition, med hyckleri, häxbränning.

Något likartat händer i vår tid med feminism och pride? som tidigare varit delar av vänsterns opposition mot klassorättvisor och krig.

Men som nu, via byråkrati, skapar nationella doktriner tex för utbildning för högskolan. Har stora uppfostringspräglade kampanjer riktade mot ”de vita, medelålders heterosexuella männen” etc.

Alltså, numera en påbjuden trosuppfattning.
Ett ”rättänkande” som varje anställd måste buga för, annars risk att förlora jobb, karriär.

Att denna moderna ”kyrka” (som tex har könsbyte på programmet) tar sig an skolbarn i tioårsåldern, är väl anmärkningsvärt?

I min bekantskapskrets har jag exempel på unga som genomfört könsbyte genom kirurgi.
Sannolikheten att de ska bli lyckligare av detta är väldigt låg.
När processen väl är genomförd, kan man inte ändra tillbaka.

Är det inte så att makteliten i varje tidsperiod förser sig med olika attribut, bland annat detta att vara moraliskt överlägsen, samtidigt som man i huvudsak marscherar i riktning mot krig, ökade klassklyftor?

Om frihet och tolerans var verkliga, centrala värden (inte något av en kuliss) skulle vi se sociala reformer, avgörande miljöreformer, kärnvapenförbud, en stark fredsrörelse.

Vad vi ser är alltså djup folklig splittring (höger/vänster) manipulerad av massmedierna o politikerna.

Ergo, en försvagad demokrati som prålar med frihet, frijordhet egentligen är regressiv och på väg mot större krig o kriser.

Read Full Post »

Om historiskt hat och favorisering (ambivalens) som ger intryck av att vara nedärvt.

Som beskrivits tidigare är judendomen en förelöpare till kristendom och Islam. Den judiska monoteismen är prototyp för tre stora civilisationer: den ortodoxt kristna, den romerskt kristna ( katolska/protestantiska) Och den muslimska.

Man kan i någon mening se det judiska folket som grundare av civilisationen i Väst och Östeuropa (tillsammans med greker, romare, egyptier, perser, araber).

Status, som grundare av monoteismen, förklarar den rivalitet som kom att existera mellan de kristna ”utbrytarna” – som expanderade företaget med vapenmakt – och ansåg sig behöva förfölja och trycka ner den kulturella aristokrati (av högre rang) som judarna manifesterat”. Antisemitism (”jewbaiting) följde i kristendomens spår såväl som filosemitism.

På liknande sätt finns en succession vad gäller könsmaktsordning. Kvinnorna var förgrundsgestalter genom matriarkat och fruktbarhetskult (i Gamla Europa) dvs den civilisation som fanns före patriarkaten.

De patriarkala uppstickarnas rivalitet tog sig uttryck tex i kvinnohatet som finns i Gamla och Nya Testamentet. Kvinnorna ska tiga. Nietzsche: ”när du går till kvinnor, glöm inte piskan”.

Samtidigt finns härmningen av matriarkatet införlivad i form av att kvinnor behållt aristokratiska, ”dyra” attribut (långt hår, färgrika dräkter) och är föremål för kult (Maria Guds Moder , Afrodite, feminism ) och i motsats till männen skyddas från våld i den egna nationens tidiga lagstiftning (kvinnofrid).

En trend, när feminism blir mainstream, är offentligt manshat, olika former av ”genderbaiting”. Säkert mer effektivt för politisk söndring i en multi-etnisk, post-nazi miljö än tidigare rasism.

Read Full Post »

Det finns grundläggande skillnader i beteende mellan kvinnor och män. Man kan, i sammanhang med evolutionen, se dem som ”ett lagarbete för familjen/släkten/dynastin”. Inte som två konkurrerande stammar.
I en lyckad familj gillar de två ”stjärnspelarna” (man, hustru) varandra, hjälps åt/delar lika.

I en olycklig familj skyller spelarna på varandra, söker lägga skuld på den andre.
Idén om lönegapet är ett sådant, tidsenligt falsarium som används politiskt, för söndring.
Effekten är att oprivilegierade män drivs åt högern (som är ”lindrigare” i sin ålagda, offentliga genusretorik).

Politiker av idag (”individualismens o privilegiernas era”) har en intuitiv förkärlek för idéer som kan användas för söndring – försvagning av folkmakten. Rivalitet mellan könen och genderbaiting är ett förträffliga verktyg eftersom de söndrar vid roten.

Ingen politiker vill ha sparken, när man kommit upp i den luxuösa direktörsklassen!

Le Enrage’

Read Full Post »

Författaren Pär Ström analyserar i boken ”Sex feministiska myter” sex av de vanligaste feministiska teserna och visar att dessa inte stämmer med verkligheten.

De sex myterna är:

Myt 1: ”Kön är en social konstruktion”

Myt 2: ”Kvinnor får lägre lön för samma jobb”

Myt 3: ”Kvinnor har svårare att göra karriär”

Myt 4: ”Män slår kvinnor”

Myt 5: ”Kvinnor dubbelarbetar”

Myt 6: ”Kvinnor får sämre sjukvård”

Påståendet att kvinnor dubbelarbetar (medan män underförstått enkelarbetar) är en typisk livskraftig myt. Tidsanvändningsundersökningen från SCB visar att när förvärvsarbete och hemarbete räknas samman arbetar män 19 minuter mer om dagen än kvinnor.

Boken tar också upp hur och varför feministiska myter uppstår, växer och sprids.

Titel: Sex feministiska myter: Pär Ström

Format: Pocket, 96 sidor, Utgiven: 2011

Ladda ner boken här (gratis)

(Den tryckta Boken är tyvärr slutsåld)

Read Full Post »

Vi behöver se både ekonomi-historiskt och kultur-evolutionärt på skillnaderna mellan män och kvinnor i deras ”lagarbete för släktet”.

Den genusforskning vi har i dag utgår från dogmen om en ”manlig könsmaktsordning” som ska rättas till. Ett normativt synsätt som härstammar från 1800-talets revolutionära filosofi.

Enligt detta perspektiv är patriarkatet männens våldsamma övertagande av makt, från en fredlig, social ordning med kvinnlig dominans, matriarkatet. Där arvsrätt var på moderns sida. I de tidigare samhällena förstod man antagligen inte funktionen av det biologiska faderskapet. Kvinnlighet dyrkades som symbol för fruktbarhet och släktens tillväxt.

Modern hade beskydd av sin äldre bror. Männen i övrigt var tillfälliga älskare – en sorts ritualiserad promiskuitet rådde.

Det troliga är att släkterna blev funktionellt starkare när man allmänt fått insikt om den biologiska faderns roll för familjen. Begreppet trohet blev viktigt för arvsrätt, jordägande och ekonomisk expansion.

Mannen blev som ”äkta make” det främsta stödet för sin familj, mor med barn.
Det var den här kultur-evolutionära förändringen som medförde att patriarkaten kom att bli funktionellt dominerande över hela världen.
(INTE att män gjort uppror o börjat ”förtrycka kvinnor och barn”).

Den matriarkala kvinnokulten lever vidare både genom de mytiska föreställningarna om jungfru Maria Gudsmoder, Afrodite o Diana. Genom kejsarinnor, drottningar, divor.
Också genom kvinnors tradition av skönhetskult, fysisk renhet osv. Alltså en rad ”kostsamma” aristokratiska attribut.

Patriarkatet har, kan man säga, via renässans och kristenhet en kopia av matriarkatet inom sig. Ungefär som att modellen för fortplantning och släktets utbredning utvecklat ”dubbla drivkrafter”. Både trohet och ”vildhavre”.

När det gäller det alltid omtalade ”lönegapet” mellan kvinnor och män, stämmer det att kapitalismens tankesätt är influerat av den kulturella miljön. Men samtidigt domineras den av profitmotivet

Att företag och institutioner i dag verkligen skulle avstå från att prioritera något så lukrativt som den ”billigare arbetskraften av halva befolkningen”, dvs kvinnorna, verkar osannolikt. (Ifall tesen om lönegapet vore en riktig föreställning).

En annan rimligare förklaring till ”gapet” är kvinnornas egna preferenser och olika val.
Vad gäller den relativt låga värderingen av arbete med vård skola omsorg hänger den ihop med ”bristen på skalbarhet”. Dvs ”framgången” är visserligen värdefull, i vissa fall oskattbar, men också långsam, omärklig. Och arbetet ska betalas över skatt.

Man brukade ju säga att ”statens kaka är liten men säker”.
Jfr i Kina, vid skiftet till marknadsekonomi. Att man ”krossade risskålen av järn”
Marknaden och teknisk innovation är gentemot staten, spektakulär – med snabb framgång och stort genomslag.

Om mänskligheten överlever klimathot o krigshot kommer vi att omvärdera betydelsen av släktets ”humanisering” – dvs hitta lösningar för ekonomisk omfördelning till de viktiga jobben med vård skola omsorg.

Mer om mitt sätt att vinkla synen på genus och kön finns på länk under bilden.

https://gunnarthorell.blog/?s=Feminism

Read Full Post »

Det som kallas patriarkat har genom kulturell evolution en utvecklad kopia av matriarkatet inom sig .

Principen är att ett stabilt, segrande system införlivar och lyckas förbättra det innovativa i systemet som konkurreras ut.

(Pilbågen blir armbors, armborst blir gevär.
Häst och vagn blir diligens, blir automobil.
Ångmaskin, blir explosionsmotor/elmotor. Stigar blir vägar. Byar blir städer Osv)

Kopian av matriarkatet ser vi tex dels i föreställningen om Maria, Guds Moder. De kvinnliga helgonen. Förstås i drottningarna, kejsarinnorna – men också i de stora divorna.

Likaså via renässansen, i den grekiska och romerska mytologin om Afrodite, Diana, Hera.

Den klassiska, grekiska kulturen restaurerades i Väst’s föreställningsvärld genom 1500-talet.

Senare, även genom upplysningen och romantiken – inte minst i kvinnorörelsen från sluter på 1800-talet fram till idag.

Alla som håller på med reklam vet att rikta sig till kvinnorna, eftersom de väl känner till att dessa i modern tid bestämmer över lejonparten av familjernas konsumtion.

Patriarkatet formar ett yttre, väpnat skydd för kvinnor och barn (byggnader, försvar, industri). Ett system som främst bärs upp av männen (soldater, grovarbetare, innovatörer)

Kopian av Matriarkatet formar ett inre försvar för arten, genom födelse, moderskult, trohet, uppfostran, etik, skönhetsideal, dekorum. Ett system som domineras av kvinnor och män som liknar kvinnor.

Det naturliga i Väst på tvåtusentalet vore att ha en progressiv rörelse för männens och kvinnornas gemensamma, mänskliga rättigheter.
https://gunnarthorell.blog/?s=Feminism

Read Full Post »

Svagheten i den sentida feminismen är att den är ideologi-driven, och inställd på att bara se kvinnornas problem.

Vad vi behöver på 2000-talet är en politik som bygger på utvärdering och stödjer sig på vetenskap, dvs, tar hänsyn till biologiska skillnader ( förkastar konstruktivism) / urskiljer vad som är specifikt kvinnliga o manliga privilegier, likväl som vad som är nackdelar och förtryck för kvinnor resp för män.

Realism innebär att se till det framgångsrika lagarbetet för arten – vad som är produkt av en flertusenårig kulturell evolution.
Mitt intryck efter flera decennier av socialt arbete (= lyssnande på hundratals människors livsberättelser) är att Sverige är ungefär så jämnställt som det kan bli genom politisk kampanj. 

Problemet med genomsnittliga löneskillnader (”lönegapet mellan könen”) beror främst på yrkesval och val av prioritering där män och kvinnor väljer olika. Så länge män oftare väljer teknik, byggnation, innovation, riskjobb, tunga/farliga/smutsiga jobb, karriärjobb, starta företag – får de i snitt mer betalt än kvinnorna, som väljer annan utbildning o arbeten i vård, skola, omsorg, offentliga sektorn (dvs skattefinansierad, inom ”ej skalbar ekonomi”)

Idén om ”lönegapet”  är en av de ideologiska ståndpunkterna som kommer ur en konfrontativ ideologi (numera statsideologi) som i dag används för söndring.
Om påståendet vore ett ”bevisbart faktum” skulle marknaden alltid prioritera kvinnor = den billigare/ således bättre hälften av arbetskraften. Skulle alltså kapitalismen frångå sin kraftfulla mekanism (strävan efter vinst) av sentimentala skäl?

Vid närmare betraktan ser vi att män och kvinnor på samma arbetsplats med samma uppgifter  väljer att arbeta på olika sätt, gör olika prioriteringar. Kvinnor och män har olika perspektiv vad gäller den egna hälsan, orken, utseendet, ansträngningen,  dispositionen av tid.

Vad som måste räknas in är också att män via äktenskap och arv (kortare livslängd) transfererar inkomster och egendom till kvinnor (och barn). Att ändra männens manlighet kan inte åstadkommas genom uppfostringskampanjer. Resultatet blir raka motsatsen, genom ett tyst, bittert motstånd. 

Den modernisering som sker när det gäller könsroller i samtiden styrs av samhällets modernisering i stort (teknik, innovation, kunskapsutveckling).

En del av idéinnehållet som uppstod via 1800-talets utopiska ideologier (kommunism, socialism, feminism) har testats i verkligheten och har bidragit till den tidiga moderniseringen, men också till katastrofer – vi kan inte vänta oss att inspirationen av dessa ideologier ska ha samma dignitet 150 år senare.

Man förstår olikheter i könens genomsnittliga inkomst om man betraktar man och kvinna som två stjärnspelare (med olika poster) i ett lagarbete. Kvinnor utvecklar av hävd de feminina attributen, modersbandet – en inre försvarslinje. Männen har den fysiska styrkan, offerviljan att prestera, att ge resurser –  en yttre försvarslinje. Dogmen, att kön är ”socialt konstruerat”, (dvs ur väsentlig synpunkt ”politiskt modifierbart”) strider  mot  förnuft och biologiskt vetande.

I övrigt kan ungefär en motsvarande, konfrontativ lista med ”klagomål” (förtryck och orättvisor) som feminister ställer upp angående kvinnor, radas upp för männen. Och detta görs numera av rörelser som Men’s Rights Movement, av kvinnor i den konservativa rörelsen, av liberala kvinnor som engagerar sig för sina söners utbildning, för männens rättigheter att vara med sina barn.

Ny forskning visar att också män blir dominerade, parasiterade på, psykiskt och fysiskt misshandlade i förhållanden o äktenskap. De anklagas falskt, blir berövrade vårdnad (bevittnade flera fall i mitt arbete med socialtjänsten).
Det tragiska är att män som pekar på det här offentligt möts  av personangrepp, härskartekniker, förlöjligande osv.

Om kvinnors våld mot män

Därför har de mest framstående företrädarna för männens mänskliga rättigheter varit kvinnor – Camille Paglia, Karen Straughan, Christina Hoff Sommers, Esther Vilar, Diana Davison, Cassie Jay – de flesta av av dem ”Före Detta Feminister”.

En viktig mansperson (och fd feminist) är Warren Farrell som skrivit The Boy Crisis. I Sverige trädde Pär Ström fram offentligt, blev grovt mobbad, aldrig bemött i sakfrågor.
Jordan Peterson bör också nämnas eftersom han urskiljer pojkars och mäns speciella problem och inspirerat miljontals människor.

Read Full Post »

Den ”dekadenta”, statsunderstödda feminismen säger att ”männen” (dvs männen som flertal) startar krigen – dvs kan lastas för historiens värsta våldsdåd. Det stämmer inte. 
Om vi ser historiskt är det ledare i mäktiga släkter som startar krig. Alltså ett litet URVAL av förmögna män i familjer  där kvinnorna också har (och har haft) sin talan.

Ända sen romartiden finns en rad mer eller mindre mäktiga drottningar under Historien. Likt drottning Victoria eller Hillary Clinton har de sällan varit  obenägna att föra krig.
Krig är från början klanernas väpnade konkurrens. Mönstret kan iakttas i de isländska sagorna. Hustrurna till stormännen (som låg i härnad) framträder sällan som pacifistiskt lagda.
Det är ett sorts ideologiskt klander att skylla krigen på ”männen i allmänhet”.Vad kan bondpojkarna i Europa haft att välja mellan, när deras länder hamnade i krig?
Ett rimligare sätt att se på krig är att uppfatta det som väpnad konkurrens om resurser och dominans,  mellan folkgrupper, klaner, nationer, civilisationer.

Det finns ingenting i kön som dikterar att kvinnor intar en pacifistiskt hållning till krig.Visserligen har kvinnor av hävd (praktiska skäl) inte rekryterats till soldater. Men det finns bevis för att de (i ledande ställning) har förordat krig, till och med kvinnorörelsen har tidvis hetsat för krig (se tex Vita Fjäder-kampanjen inför WW1 i England).

Att ”männen” utgör ”normen” är ytterligare en  grov förenkling som upprepas i  klandrande syfte. 
Möjligen att härskande män och kvinnor varit norm, kan stämma – samt att Jehova Allah, ansetts manlig i de abrahamitiska religionerna.
Vi utvecklas genom kulturell evolution,  det betyder att segrande civilisationer tar med sig kopior av det framgångsrika i systemen som de har besegrat.
Det innebär att patriarkaten inom sig har en kopia av matriarkaten. Det representeras av gudinnor som Venus, Juno, Diana. Eller I kristenheten, jungfru Maria Guds Moder.

Ormen, som ansågs helig i de materlaterala kulturerna, dyker upp som ondskefull i judendom/kristendom men finns samtidigt  kvar sin läkande kraft i symbolen för läkekonst. Det samma gäller Chernonos som var fruktbarhetsgud, men degraderas till Satan, Djävulen. Men likväl lever kvar i bilden av satyrerna, Cascanovorna, Don Juanerna.
På liknande sätt har vi i Väst både idealisering av kvinnan som kärleksgudinna (primadonna ala Hollywood) och den kyska Maria Guds Moder.

Både det manliga och kvinnliga utgör  var för sig norm.  Egentligen har normen för kvinnor (speciellt mödrar) getts ett extraordinärt skydd. Till exempel finns sen medeltiden lagar angående kvinnofrid, men ingenting motsvarande för skydd av männen av folket.
Vill man se objektivt på förhållandet har männen av folket varit patriarkatets förbrukningsmaterial, som kanonmat och grovarbetare.
Att kvinnor/mödrar haft speciellt skydd beror givetvis på att de är unikt värdefulla för släktets tillväxt, därmed dess framgång.
Ur denna synpunkt är männen biologiskt sett utbytbara, vilket många män i samtiden får känna på, tex vid vårdnadstvister.

Forskning, kvinnors våld mot män

                                                             

Read Full Post »

De mer bestialiska uttryck för patriarkatet vad gäller kvinnor (och det som uppfattats som kvinnligt) är  häxbränning, systematiska våldtäkter, trafficking, kvinnlig omskärelse, våldtäkt inom hemmet, kvinnomisshandel, månggifte, samt det fortfarande dagligen förekommande stämplandet som hora. Någon gång måste vi pojkar/män säga Nej! till allt detta, nu måste det få ett slut! Så långt är jag (och flertalet män med döttrar, hustrur, söner) med på genus-tåget. 
Men jag kan förvisso – trots ovanstående tragiska fakta –  räkna upp en motsvarande osedd lista av förbrytelser mot pojkar och unga män, och äldre män – vilket INTE uppmärksammas, på grund av den nuvarande, statsunderstödda feminismen.
I ”krig” (som alltså INTE startas av männen av folket) utsätts just unga män för massiv stympning, invalidisering, tortyr, trauman, grova våldsdåd – och tvingas också utföra grovt våld.
Mer än hälften av de unga män som överlevt krig är psykiskt skadade, labila, självmordsbenägna. Många kan aldrig återanpassa sig, blir kriminella (Hells Angels uppstod tex efter WW1, hamnar i maffian osv).
Det typiska för den statsunderstödda feminismen av idag, är att lägga allt huvudsakligt, moraliskt klander på ”männen i allmänhet” och blunda för de förbrytelser, den förslitning, det människoförakt männen faktiskt utsatts för under historien.
Just genom studiet av evolutionsvetenskap, sociologi och biologi, kan vi idag göra en korrigering vad gäller det inbyggda hatet mot män, som finns i den  degenererade Formen av FEMINISM, som egentligen tjänar en förlegad form av ”patriarkatet”.
Dess  verkliga funktion är nämligen att spränga den politiska opinionen, dvs försvaga kampen för reformer.
Det är därför den är så populär i det maktbärande skiktet. Inte minst i mainstream media som DN o  SRadio/TV

Forskning om kvinnors våld mot män

Read Full Post »

Older Posts »