Feeds:
Inlägg
Kommentarer

f course women aren’t ”wired” to be interested in sexual variety in the same way as men do. Their ”investment” is far too great (pregnancy, childbirth, breast feeding).
Men have in fact to be reined in, groomed for marriage. With a smaller, ”biological investment” (injecting sperm) they maintain somehow a different attitude to sex.

Men learn how to be fathers, faithful and ”married” , thanks to patriarchy (romance, gentility etc) – but are known to retain a wild streak.

Biological sex differences affect us in a complex and simple way. Simplicity is the motherhood, the need for protection.

Promiscuity on the other hand is complex

– it’s risk to take for a young women. She can loose her fertility, get hooked up with the wrong guy, become a single mother.

Having contraceptives around (for 70 years) does not fundamentally change the genetic design (that is at least 200.000, if not 2 million years of age).
The wave of sexual freedom since the sixties was I believe partially about wishful thinking, induced by commercial and ideological forces.

However, ”when the egg clock strikes”, everything is about selecting a faithful guy who can support childbirth, family. And vice versa for the man of suitable age.

That females have more to loose by promiscuity might
be seen in the metoo campaign. After 40 years of mixing sex, drugs & workplace…

Is that also why a lot of people start to see conservative ideology as the ”progressive alternative”?

Seductive propaganda seem to be able to create chaos – never alter the biological differences.

Read also the insane Scum Manifesto from the sixties, and behold!

https://drive.google.com/file/d/1No_XiI6So-LXZVktwT6aiJPPwaXF7p1W/view?usp=drivesdk

(In Sweden the Scum-Manifesto has been hailed by the Swedish academy, Sara Stridsberg, as ”visionary” and with ”bearing on the future”. It’s staged and dramatized, repeatedly, at avant garde theaters).

My point is that most people cannot argue against the fact that biological differences between man and woman are bound to affect their feelings and behaviors.

My recommendation is be cool about it.

PayPal Me 🛑

Efter omfattande forskning på däggdjur talar man om könsspecifika beteenden.
Till exempel säger Dawkins att ”honor”/”kvinnor”/(dvs med livmoder, ägg, bröst) energimässigt sett gör en mycket större investering i fortplantningen, än ”hanen”/mannen.
Kvinnan är gravid först i 9 mån och ammar sen i ett år. En lång period av sårbarhet, som mannen inte har.
Mannen kan i princip ”sprida sin säd”, om han är attraktiv och önskar det.
Isåfall kör han ett nollsummespel med kvinnorna, överger sin avkomma.

Patriarkatets innovation av trohet, (romantik, ridderlighet?) innebär att kvinnan med barn får det skydd och de resurser som behövs.
Äktenskap blir då =icke nollsummespel. Alla vinner. Den biologisk fadern får en god relation till barnen. Ekonomin stärks osv

Det idiotiska med radikalfeminismen är att hävda att ovanstående är en social konstruktion. Självklart finns det aspekter av kultur, rollspel i det – men huvudsumman är att den biologiska ”designen” begränsar antalet ”spel” som är möjliga.

Monogamin i patriarkatet betyder att mannen och kvinnan är trogna och samarbetar omkring barnen. Optimalt för alla inblandade.

Polygami i patriarkatet betyder att mannen har flera fruar. Antingen måste han då vara mycket rik, ofantligt rik, eller också sliter han ut sig. Många andra män finner sig istället utkonkurrerade, barnlösa. Mindre optimalt.

Promiskuitet, männen ser kvinnor som utbytbara. Han vinner ”barn på bygden”, men kvinnan och barnen förlorar, eftersom moderns biologiska ”design” givetvis omöjliggör ett likartat beteende från hennes sida, hon blir överansträngd ekonomiskt.

Polyandri (kombinerat med materlateral arvsgång o förhistorisk gudinnekult). Modern har beskydd av sin bror (oftast) och männen kommer och går som älskare.
Den biologiska faderns ”investering” räknas inte alls. Han blir oengagerad ”förlorare”, som en avelshingst.

Existerar det fler möjligheter?
(förstås de samtida experimenten med adoption, kollektiv, samkönade äktenskap, single mödrar, konstgjord befrukning. Experiment som utförts under kort tid o vi inte vet resultat av).

Läs SCUM-MANIFESTET,som hyllas av Svenska Akademin o delar av PK-vänstern. 🤔

Det är en radikal-feministisk utopi som skisserat i detta manifest.

Man skulle kunna översätta det med kult av det kvinnliga, männen är onödiggjorda o bortkörda som fäder
– och istället för beskydd av brodern får den gravida kvinnan sitt skydd från staten.

Den typen av utveckling verkar till viss del ha ägt rum i USA och Kanada. Med resultat att fäder, av staten, tvingas bli skuldslavar åt sin tidigare hustru.

Därför har Men’s Rights Movement uppstått, med företrädare som Doris Lessing, Camille Paglia, Karen Straughan, Christina Hoff Sommers, Esther Vilar, Diana Davison, Lauren Southern, Warren Farell, Jordan Peterson..

I Sverige har vi Pär Ström, som verkat i denna anda, men blev tystad genom trakasserier.

Stöd mitt oberoende tänkande!

PayPal Me 🛑

Vi försjunker lätt i trosvisshet och vill så förtvivlat gärna tillhöra en segrande gemenskap.

Men TIDEN, ”detta förfärliga ok”, trycker ner alla trosläror, och till sist kommer något bättre, något som stämmer mer med hur verkligheten tycks beskaffad.

Just nu är det feminism/postmodernism/marxism som sakta sjunker ner i havet av skenbar enfald och glömska.

Om trettio år förutspår jag att också Men’s Rights Movement och antifeminism kommer att ersättas av idéer som har ännu mer precision.

(Försåvitt mänskligheten lyckas undvika ett Tredje Världskrig..)

Det gäller att i tid se när våra tidigare ”favoriter” börjar uppvisa skavanker, för att inte säga, haveri.

Vid min vördiga ålder (76) har jag hunnit med en hel del, sådant sorgearbete. 😉

(Amor & Psyke, detalj)

PayPal Me ❤️

Man kan lätt förirra sig i olika tankefossil.
Varför gick Kartago under?

Varför fick Baal och Molok, Satan, Den Behornade, Loke mfl dåligt rykte?
De blev besegrade, de kom att förknippas med kaos och social undergång. De besegrade folkets gud gjordes alltid om, kallades Den Onde.

Moderna ideologier som förknippas med kaos och undergång och fossiliserats är kommunism och fascism.

Varför hat, konkurrens?

Generellt kan man säga att det ingår i alla folks religiösa myter, att se sig själva som ”människorna”, och de rivaliserande folken som ”icke människor”, närmare djuren.

Minns till och med från min uppväxt, det elaka förtal som pågick mellan byarna i Dalarna. Det vill säga man härmade groteskt De Andras bydialekt o ansåg männen där för idioter, slogs om kvinnorna, på dansbanan etc

Alltså, dessa hätska myter är kvarlevande uttryck för tidigare konkurrenssituationer som ändras efter hand som moderniseringen, upplysningen fortskrider.

Givetvis är det då av intresse att både känna till Talmuds nidbild av gojim, som den kristna antisemitismen.
Vad som avgjort graden av förföljelse är att kristendomen blev imperiegrundande för ”Västvärlden”.

Att vi har ofrånkomligen en stark ingrediens av det judiska, kan man se i alla våra judiska namn, genom Gamla Testamentet som överensstämmer med Torah, alla referenser till bibeln i vår dikt och berättarkonst.

Den judiska religionen utgör ”den ursprungliga firman”, vi med korset ➕ (och månskäran🌙) är Utbrytarna, uppstickarna.
Man skulle kunna kalla oss judar 2.0.

Efter 1900 o WW2 är en liten davidstjärna ✡️planterad mitt i korset.

Poängen är att vi själva, under historien, också sett oss som ”utvalda” av den Allsmäktige. (”Vår Gud är oss en Väldig Borg, osv). Men i motsats till judarna, lyckats integrera hela Västvärlden i vårt tankesätt.
Rom kristnades.

Korset segrade.

Efter Upplysningen är det ”civilisationen”, och ”demokratin” (den Fria Världen etc) som vi anser utgöra grunden för allas vår utvaldhet.

Det man mest kan beundra i den judiskt kristna etiken är inte utvaldheten, utan tio Guds bud,

magnifika talesätt som att se bjälken i sitt eget öga (istället för grandet i broderns).
Love thy enemies.
Vända andra kinden till. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni göra för dem.

Men detta verkar i sekulariseringens tid sorgligt bortglömt?

/ Stöd mitt oberoende tänkande!

PayPal Me 🛑

In the magazine ”Arena of the Day” 19 September, the author #Maria_Küchen makes an effort to place Jordan Peterson among the fascists.

Long Story, short:

She performs some of her own arguments regarding JP’s ”Maps of Meaning” – a rather insinuating discourse that, without accounting for the evolutionary research on which Jordan Peterson has based himself.

She attacks JP’s weak point, his delight in Carl Jung’s psychoanalytically founded theories. In these sections she has scored . There are some superficial similarities with fascism here. But to point it out, brings little satisfaction.

However what’s understood, is that Jordan Peterson is intensely disliked among left leaning academics.

Through the constellation of postmodernism / Marxism / Feminism, they themselves have had a position of power in behavioral science and humanities – definitely affecting the Swedish policies.

Jordan Peterson now, apparently is lambasting their ”old school”.

Those who for long time have held power are allways weakened in their power to argue – ( not being criticised for decades!).

Maria Küchen makes the mistake of dismissing the whole internet phenomenon (= JP became known & debated via Youtube, pods) as ”suspicious seduction”, non-scientific.

Thus, primarily TEXTS would be worthy bearer of scientific truth. That JP (like Hitler) might seduce the ignorant mass by personal charm?

Rather, the Internets media, has become part of university and education. Impact growing rapidly.

Discussing dominance hierarchies in nature and in the society, Maria Küchen wants to put JP back, among the postmodernists – by contradiction, he seems to relativize his own claims.

Dominance Hierarchies are both the foundation for all living beings ( creating ”stable orders”) but also causing unavoidable chaos (when dissolved).

There is for sure also an element of seduction in JP’s discourse (as with Marx, Hitler, Freud etc.).

But one should rather see him as an agitator for caution and dialogue in present time.

”Do NOT experiment politically with biogical fundaments, such as gender”.

”Do NOT try to smash the existing order (reform it gently!)”

What we call ”truth” in common speech, emerges first as a blasphemy.
Then it is silenced (not appropriate to talk about)
In the end it will be accepted.
At which point, we act as if we had always had possessed the new convictions 😃

http://www.dagensarena.se/essa/jordan-peterson-sanningssagare-eller-falsk-profet/

(NB, Money make the world go round)

Paypal Me! 💗

I ”Dagens Arena” 19 Sept, gör författaren Maria Küchen en ansträngning att sortera in Jordan Peterson i fascistfacket.

Long Story, short:

Hon genomför en del egna resonemang angående JP:s ”Maps of Meaning”, resonemang som ter sig insinuanta (JP=fascist) utan att riktigt ta sig an den evolutionsforskning som Jordan Peterson bygger på.

Till att börja med angriper hon JP:s svaga punkt, hans förtjusning i Carl Jungs psykoanalytiskt lagda teorier. I detta avsnitt har hon poäng. Det finns ytlig likhet med tankesätt inom fascism. Men, att bara peka på det, räcker inte långt.

Jag kan allmänt förstå att Jordan Peterson väcker stor olust bland vänsterakademiker. Han utmanar deras fundament inom universitetsvärlden.

Genom postmodernism/marxism/feminism har de haft ansenlig makt, inom beteendevetenskap och humaniora – vilket speglats i politiken. Jordan Peterson angriper nu ”den gamla skolan”.

De som länge innehaft makt försvagas i argumentation, eftersom de länge har stått över kritik.

Maria Küchen gör misstaget att avfärda internet-fenomenet (= JP blev känd, debatterade via Youtube, poddar ) som ”misstänkt suggestion”.

Alltså, att främst TEXT skulle vara bärare av vetenskaplig sanning. Att JP (liksom Hitler) förför den okunniga massan, genom personlig charm?

Snarare har ju Internet, dess muntliga, visuella medier blivit en del av universitet och utbildning. Dess betydelse växer snabbt.

När det gäller JP:s diskussion av dominanshierarkier i naturen och i samhället, bränner det till.

I det fallet vill Maria Küchen sortera tillbaka JP bland postmodernisterna – eftersom han genom motsägelse tycks relativisera egna påståenden.

Men dominanshierarkier är både grund för allt levande (dvs skapar ”ordning”) men orsakar också kaos (när de rivs ner).

Det finns onekligen ett inslag av agitation hos JP (liksom hos Marx, Hitler mfl 😎).

Jag ser honom dock som en agitator för försiktighet och dialog i den här tiden.

”Experimentera inte med biogiska fundamenta, som genus och kön”.

”Försök inte krossa den bestående ordningen (men reformera den humant) ”.

Det vi kallar ”sanning” i vanligt tal, dyker först upp som en Hädelse. (En gammal iakttagelse).
Först tigs den ihjäl (olämpligt att prata om).
Till slut blir den accepterad!
Då uppträder vi som om vi alltid hade tänkt precis så.

http://www.dagensarena.se/essa/jordan-peterson-sanningssagare-eller-falsk-profet/

(lite Moola, alltid välkommet):

PayPal Me 🙄

Om Horace Engdahl

Lyssnade på Horace Engdahl, den sista Grisen igen.
(Alltså nu – efter Metoo-kampanjen,
efter Benny Fredrikssons självmord,
och efter konflikten i Akademin.)

Boken är som en lång dikt, gåtfull, smärtsam, komisk.

Märkligt hur synsk han verkar.
Som att han, i stora drag ser vad som ska hända.
Att han (vi, alla levande) kommer att krossas, dö, som av skilsmässa. Av “obehövlighet”, av åldrande.
Det finns samtidigt en uppstudsighet som hos en irrlärig profet. Man gapskrattar åt han försåtliga hån mot sina “fiender” (feminister, de frasradikala, de slösaktiga, de politiskt korrekta).
Mot skvallret och intrigerna har han klassikerna och naturvetenskapen – en kunskap om mänsklighetens kapacitet för grymhet och hyckleri, också om det storslagna i vår kamp för att fortsätta leva.
Mitt tips är att hans mästerstycke av aforismer och satir blir ihågkommet långt efter att den nuvarande ideologiska epoken gått i graven. ☺

Sätt gärna in en slant $!

PayPal Me 🛑😏

Horace Engdahl